Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Some Important ISO Standard Numbers

These are the ISO Standard Numbers important for PSC {Loksewa} Examinations.
ISO 9001: Quality management
ISO/IEC 27001: Information security management
ISO 14001: Environmental management
ISO 50001 Energy management
Also Read: Some Important Full Forms for Loksewa Examination

Other ISO Standards 

ISO 22000 Food safety management
ISO 8601 Date and time format
ISO 639 Language codes
ISO 20121 Sustainable events
ISO 4217 Currency codes
ISO 45001 Occupational health and safety
ISO 26000 Social responsibility
ISO 37001 Anti-bribery management systems
ISO 31000 Risk management
ISO 13485 Medical devices
ISO 3166 Country codes

Post a Comment

0 Comments