Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Summary of National Census 2068 Nepal

Summary of National Census 2068 Nepal


Summary of National Census 2011 (2068 BS)

Nepal conducted a widespread national census in 2011 by the Central Bureau of Statistics, National Planning Commission Secretariat. Working with the 58 municipalities and the 3915 Village Development Committees at a district level, they recorded data from all the municipalities and villages of each district. The data included statistics on population size, households, sex and age distribution, place of birth, residence characteristics, literacy, marital status, religion, language spoken, caste/ethnic group, economically active population, education, number of children, employment status, and occupation.

Total population in 2011: 26,494,504
Increase since last census 2001: 3,343,081
Annual population growth rate (exponential growth): 1.35
Number of households: 5,427,302
Average Household Size: 4.88
Population Density: 180/Sq.Km
Population in
Mountain: 6.73%,
Hill: 43.00% and
Terai: 50.27%.

Read/Download complete data here

Keywords: Population of Nepal, National Census, Summary of Census 2068

Post a Comment

0 Comments