Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Loksewa Exam Section Officer Second Paper

Loksewa (PSC) Exam 2074 section officer second written-paper. The exam was held on 2074/12/25 by Public Service Commission Nepal.
Public Service (Loksewa) is very attractive among Nepalese because it is regarded as one of the most credible modes of recruitment. It is most secure, have attractive wages and facilities. Public Service Commission Nepal (Estd. 2008 Asar 1 BS) is an independent constitutional body involved in selecting meritorious candidates required by Government of Nepal for Civil Service Vacancy. It is mentioned in the present Constitution of Nepal 2072. See here 2nd paper.
Also see: Section Officer 3rd Paper Questions
Loksewa Section Officer 2nd and 3rd Paper Questions