Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

The Most Common Causative Agents of Food Poisoning

Bacteria and viruses are the most common cause of food poisoning while the severity may vary depending on the which bacterium or virus has contaminated the food.

Bacteria and Viruses that commonly cause food poisoning are: 

Bacillus cereus
Botulism
Campylobacter
Clostridium perfringens
E. coli
Hepatitis A
Listeria
Norovirus (Norwalk Virus)
Salmonella
Shigella
Staphylococcus
Vibrio infections

Post a Comment

0 Comments