Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Nepal's Provincial Division and their Unique Features

Constitution of Nepal 2072 declared to go into the federal system. In this way, Nepal has a central government, 7 provincial states, 77 districts and 753 local bodies. Total of 753 local bodies there are 6 metropolitan cities, 11 sub-metropolitans, 276 municipalities and 460 rural municipalities.

State: 1

No. of districts: 14
Local bodies: 137
First Governor of State: Dr. Govind Subba
First Chief Minister: Sher Dhan Rai
Provincial Capital: Biratnagar
Touristic Place: Budhasubba Temple, Ilam, Pathivara Temple, Mount Everest, Mt. Kanchenjunga, Arun Valley,
Unique feature: This state is best for adventure-based tourism, the largest state by no. of districts.

State: 2

No. of districts: 8
Local bodies: 136 Local bodies (59 Rural Municipalities, 73 Municipalities, 3 Submetropolitans, 1 Metropolitans, 32 Election Area)
First Governor of State:
First Chief Minister:
Provincial Capital:
Touristic Place:
Unique feature: Smallest state in area

State: 3

No. of districts:
Local bodies:
First Governor of State:
First Chief Minister:
Provincial Capital:
Touristic Place:
Unique feature:
Photo: Wikimedia Commons

State: 4

No. of districts:
Local bodies:
First Governor of State:
First Chief Minister:
Provincial Capital:
Touristic Place: 
Unique feature: 

State: 5

No. of districts:
Local bodies:
First Governor of State:
First Chief Minister:
Provincial Capital:
Touristic Place:
Unique feature:

State: 6

No. of districts:
Local bodies:
First Governor of State:
First Chief Minister:
Provincial Capital:
Touristic Place:
Unique feature: Smallest in population and largest in area

State: 7

No. of districts:
Local bodies:
First Governor of State:
First Chief Minister:
Provincial Capital:
Touristic Place:
Unique feature: 

Post a Comment

0 Comments