Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Temporary and Permanent Hardness of Water

Temporary hardness is due to carbonate & bicarbonate anions present in water and also called carbonate hardness.
The temporary hardness is removed:
  1. By boiling
  2. By adding lime water (Ca(OH)2)
For example; CaCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
Mainly permanent hardness is due to chloride & sulfate anions present in water and also called non-carbonate hardness
The Permanent Hardness can be removed:
  1. By adding soda (Na2CO3)
  2. By Permutit process (Sodium Zeolite)
For Example; CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4

Post a Comment

0 Comments