Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Federal Civil Service Bill: No Examination for Nayab Subba, Leadership Test for Secretary

The Government has expanded broadly to the Federal Civil Service Bill. According to that, no such examination will be done in the Nayab Subba of government service. The leadership will also be examined for becoming Secretary.

This arrangement has been made by the Federal Affairs and General Administration Ministry in the provision of federal government service bill, in the broader provision. According to the Public Service Commission, after giving one-and-a-half consensus on disagreement, the government has proposed the provisions in the bill accordingly.
Federal Civil Service Bill: No Examination for Nayab Subba, Leadership Test for Secretary


The bill to amend the Prime Minister and the Council of Ministers in the coordination of the Federal Affairs and General Administration Ministry. Joint Secretary who will pass during the leadership test by the Public Service Commission will be eligible for the Secretary. On the basis of current performance appraisal and seniority, the Joint Secretaries has been promoted to the Secretary till now.

Similarly, the Bill has now removed all the open and internal competitions of Nayab Subba. The provision of Nayab Subba is based on the promotion from the Karidar. Similarly, the required qualifications for the examination test of Kharidar will be made from IA.

Likewise, the provision has been removed in the bill only if the bill is within the internal competition service group. Now qualified persons in all services will be able to compete in all services. The bill to amend the inter-provincial competition has been added to the bill, only five years after the adjustment to the state and local level.

Similarly, in the future, a study can be made, in order to provide basic arrangements in the federation, state and local level. Currently, the system has been arranged in the Union and in the State and Local level.

Keywords: Civil Service Bill, Nayab Subba, Secretary, Public Service Commission Nepal, Leadership Test for Secretary

Post a Comment

0 Comments