Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Bhanubhakta Ramayan (Nepali)

Bhanubhakta Ramayan is a Nepali version of Ramayan written by Adhikavi (The first poet) Bhanubhakta Acharya.

Seven Kanda (Events/Parts) of Ramayan are Balkanda, Ayoddhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskinda Kanda, Sundar Kanda, Yuddha Kanda and Uttar Kanda. 
Listen/Download Bhanubhakta Ramayan Full Audio Book.
You can listen the Nepali Novels from this site. Click here
Subscribe our YouTube Channel Here.
Bhanubhakta Ramayan: Balkanda 1

Bhanubhakta Ramayan: Ayoddhya Kanda 2

Bhanubhakta Ramayan: Aranya Kanda 3

Bhanubhakta Ramayan: Kiskindha Kanda 4

Bhanubhakta Ramayan: Sundar Kanda 5

Bhanubhakta Ramayan: Yuddha Kanda 6

Bhanubhakta Ramayan: Yuddha Kanda 7

Bhanubhakta Ramayan: Yuddha Kanda 8

Bhanubhakta Ramayan: Uttar Kanda 9

Bhanubhakta Ramayan: Uttar Kanda 10

Bhanubhakta Ramayan: Uttar Kanda 11

Thank you.  Don't forget to share in your social sites.

Post a Comment

0 Comments