Section Officer Online Test

Read more

View all

GK Questions Sets

Set 1:  2079/09/26 Set 2: 2079/09/27 Set 3: 2079/09/28 Set 4: 2079/09/29 IQ Saturday Set 2079/09/30 GK Set 5 2079/10/…

GK Practice Set 3

शाखा अधिकृत विशेष सामान्यज्ञान अभ्यास परीक्षा 2079-09-26 (Set-1)  1.     ‘वाटरमेन’ले तलको कुन चिजको आविश्कार गरेका हुन् ? …

GK Practice Question 2

1.    जोडा मिलानमा सहि कोड छान्नुहोस् ।  2/2 A. क२, ख३, ग१   B. क३, ख२, ग१ C. क१, ख२, ग३ D. क३, ख१, ग२   2. प्रताप मल्लल…

Load More
That is All

Daily Success Tips

Nasu Online Test