Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Health Related Important Information

  • Average resting heart rate: 60 - 100 beats per minute. for well-trained athletes is 40 - 60 beats per minute.
  • Normal Blood pressure: 120/80 mm of Hg
  • The amount of Blood in the adult: approx. 5 liter
  • Blood = Plasma + Blood Cells (RBCs, WBCs and Platelets)
  • Blood pH is regulated to stay within the narrow range of 7.35 to 7.45, making it slightly basic.
Health Related Information Nepal

Post a Comment

0 Comments