Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

Geographic Location of Nepal

The Geographic Location of Nepal include the following facts.
Geographic Location of Nepal

FactSheet:

 • Located in East Northern Hemisphere with 26

  °

  22'N to 30°27'N Latitude and 80°4' E to 88°12'E Longitude in South Asia.
 • Area: 147181 Square Kilometer (56827 Square Miles).
 • 0.03% of the Total World Land Area and 0.3% of Asia.
 • Land Linked Country located between 65X bigger China and 22X bigger India
 • 1127 Km far from the sea (Bay of Bengal).
 • Average East-West length of 885 km and Average North-South width of 193 km (145 km minimum and 241 km maximum).
 • Total Border: 2926 Km. (1236 km with China and 1690 km with India).
 • Tibet at North and 5 States of India(Sikkim, West Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, and Uttarakhand) at East, South, and West.
 • Time Zone: GMT +5.45, 86°15' E longitude (Mt. Gaurishankar, 7134m), 2042 Baishak 1.

Post a Comment

0 Comments