Subscribe Us


नमस्ते, मा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

The Bhagavad Gita: Audio Book

The Bhagavad Gita: Audio Book,
18 chapters (Adhyaya)
Voice: Anuradha Paudel.
Bhagwat Gita: Chapter 1

Bhagwat Gita: Chapter 2

Bhagwat Gita: Chapter 3

Bhagwat Gita: Chapter 4

Bhagwat Gita: Chapter 5

Bhagwat Gita: Chapter 6

Bhagwat Gita: Chapter 7

Bhagwat Gita: Chapter 8

Bhagwat Gita: Chapter 9

Bhagwat Gita: Chapter 10

Bhagwat Gita: Chapter 11

Bhagwat Gita: Chapter 12

Bhagwat Gita: Chapter 13

Bhagwat Gita: Chapter 14

Bhagwat Gita: Chapter 15

Bhagwat Gita: Chapter 16

Bhagwat Gita: Chapter 17

Bhagwat Gita: Chapter 18

Post a Comment

0 Comments